1. Algemeen
1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die mindful aan de slag verzorgt.
1.2         Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

2. Aanmelding
Je kunt je telefonisch aanmelden voor een training, via de mail, of via het contactformulier . Je inschrijving is definitief, wanneer je hiertoe een e-mail ter bevestiging van mindful aan de slag hebt ontvangen.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1         De betaling van de training kun je voldoen wanneer je een factuur van ons hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toegezonden, tenzij je hebt aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
3.2         De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht jouw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Jouw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
3.3         Wanneer je wenst, dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.

4. Annulering
In geval je je inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de hierna volgende annuleringskosten.
4.1         De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
4.2 Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
4.3         Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
4.4         Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
4.5         Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training, bent u het gehele bedrag verschuldigd.
4.6         Annulering dient schriftelijk te geschieden per mail (info@mindfulaandeslag.nl).
4.7         Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
4.8 Bij het tussentijds afbreken van deelname aan de training, blijft een nog openstaande betalingsverplichting bestaan. Reeds betaalde deelnamekosten worden niet gerestitueerd.
4.9         Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
4.10       In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
4.11      Wanneer een training of bijeenkomst door overmacht of ziekte van de trainer niet kan plaatsvinden, wordt in overleg een nieuwe datum vastgesteld.
4.12       Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt mindful aan de slag zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip c.q. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

5. Vertrouwelijkheid
5.1         Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan mindful aan de slag worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door mindful aan de slag behandeld. Mindful aan de slag zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer (zie het privacyreglement van mindful aan de slag).

6. Auteursrecht en eigendom
6.1         Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en   bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen mindful aan de slag. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
6.2         Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

7. Klachten
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van mindful aan de slag. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de VMBN, de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers.

8. Aansprakelijkheid
Mindful aan de slag kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.